اثبات دنیای انرژی با مولکول

دنیای اطراف ما از ماده وانرژی ساخته شده است. ماهیت انرژی هنوزبه طور کامل کشف نشده اما میدانیم که انرژی با فرکانس نیزسنجیده میشود.ماده از چه ساخته شده؟ مولکول.

مولکول از جه ساخته شده ؟ اتم . اتم از چه ؟ الکترون – پروتون – نوترون. الکترون که جرم نداردودرحقیقت فقط انرژی است وپروتون تمام جرم اتم را دربردارد.

اما پروتون از چه ساخته شده است؟ در کتاب استفان هاوکینگ آمده است: تقریبا" 20 سال پیش فکرمیکردند پروتون ونوترونها ذرات بنیادین هستندولی آزمایش هایی که درآنها پروتونها باسرعتهای زیادی به پروتونها یاالکترونهای دیگر برخورد میکردندنشان دادند

/ 0 نظر / 29 بازدید