مقاله قرآن و کامپیوتر

مقاله قرآن و کامپیوتر

بنام خداوند بخشنده مهربان آفریننده کوه و دریا زمین و زمانآفریننده انسان در جهان چه زرد و سیاه و سفید ؛ همه یکسان نزد آن خدایی که داده بهما جسم و جان تا کنیم خود را فدای دین و قرآن ایزدی که داده به انسان زبان که باشدشاکر نعمتش در جهان قرآن و کامپیوتر مقاله قرآن و کامپیوتر نوشته « دکتر رشادخلیفه» دانشمند مسلمان مصری دارای درجه دکترا در رشته مهندسی سیستمها و استاددانشگاه آریزونای آمریکاست که مدتی معاون سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بوده است . وی با کمک عده ای از مسلمین متخصص و صرف وقت بسیار تحقیقات گسترده ای را در نظمریاضی کاربرد حروف و کلمات در قرآن شروع نموده و با الهام از آیات 11 تا 31 سورهمدثر که عدد 19 را کلید رمز اعجاز آمیز قرآن و آسمانی بودن آن معرفی میکنند به کمکعدد 19 توانست رمز نظم ریاضی حیرت انگیز و اعجاز آمیز حاکم بر حروف قرآنی را کشفنماید. دکتر رشاد خلیفه ، نخستین بار ترجمه قرآن مجید از عربی به انگلیسی را در 12جلد نگاشت . این ترجمه ها توسط مؤسسه « روح حق» واقع در شهرستان توسان ایالتآریزونای آمریکا بچاپ رسید. مقاله قرآن و کامپیوتر در پایان جلد اول کتاب ترجمهقرآن درج شده است. اینک متن مقاله : در چهارده قرن اخیر نوشته های بیشمار ادبی شاملکتاب ، مقاله . گزارشات پژوهشی درباره کیفیت معجزه آسای قرآن برشته تحریر در آمدهاست . دراین نوشته ها فصاحت بیان ، فضیلت ادبی، معجزات علمی، سبک و حتی جاذبه آهنگتلاوت قرآن تشریح شده است. با وجود این، تحقیق در اعجاز قرآن بعلت احساسات بشری،بیطرفانه صورت نگرفته و بسته به عقیده نویسنده برعلیه آن قلم فرسایی شده است . چونمطالعات وپژوهش های قبلی به بوسیله بشر انجام شده خواهی نخواهی تمایلات ونظرات ضدونقیض نویسندگان در آنها به چشم میخورد ، این نوشته ها نتوانسته اند افرادغیرمسلمان را قانع کنند که قرآن کتاب آسمانی است و دلایل نویسندگان درایشان مؤثرنبوده است. معجزه ای که در این رساله پژوهشی ارائه می شود برمبنای اصولی بی چون وچرا و خالی از شک و شبیه و غیرقابل تغییر استوار است بدین ترتیب که فن کامپیوتر باکشف سیستم اعدادی اعجاز آمیز قرآن مدلل می دارد که قرآن مجید بدون شک ساخته فکر بشرنمی تواند باشد. خواست خدای توانا بوده است که این نظم پیچ در پیچ عددی قرآن مخفینماند تا تایپ شود که سرچشمه غیبی قرآن از جانب خداوند متعال است و نیز در عرض گذشتقرون بوسیله ذات او محافظت میشده و از گزند تغییر ، افزایش یا کاهش در امان ماندهاست. رمزهای اعجاز آمیز قرآن منحصراً از این قرارند : 1- اولین آیه قرآن « بسم اللهالرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است. 2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است واین عدد به 19 قسمت است. (6× 19). 3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است. 4- سوره علق 19 آیه دارد. 5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد. 6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولیسوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است. 7- این 19 کلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد که بهتعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است. 8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) . 9- سومینبارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57کلمه است. (3× 19). 10- چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرین آیه آن « بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» می باشد. (آیه 30) . 11- پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین سوره کامل « فاتحه الکتاب» را آوردکه با اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (19 حرف) اغاز می شود . این بیانیه 19 حرفی بالفاصله بعد از نزول آیه «برآن دوزخ 19 فرشته موکلند» نازل شد . این مراتبگواهی ارتباط آری از شبهه آیه 30 سوره مدثر(عدد 19) و اولین بیانیه قرآن «بسم اللهالرحمن الرحیم» (عدد 19) با سیستم اعدای اعجاز آمیز است که بر عدد 19 بنا نهاده شدهاست. 12- آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می دهد کهچرا عدد 19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را بیان می فرماید : الف) بی ایمانانرا آشفته سازد. ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است. ج) ایمانمومنان تقویت نماید. د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویتو مسیحیت بزداید. ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارندرسوا سازد. 13- آفریننده بمامی آموزدکه این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیاناست (آیه 31 سوره مدثر)ویکی از معجزات عظیم قران است. (آیه 35). 14- هرکلمه از جملهآغازیه قرآنبسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن بنحوی تکرار شده که به عدد 19 قابلتقسیم است ،بدین ترتیب که کلمه‍‎‎‎‎‏“ اسم “ 19 بارکلمه “ الله “ 2698بار(42*19)،کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3*19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6*19)دیده می شود. 15- قرآن 114سوره دارد که هر کدام از سوره ها با آیه افتتاحیه “ بسم الله الرحمن الرحیمآغاز میشود بجز سوره توبه (شماره 9) که بدون آیه معموله افتتاحیه است،لذا آیهبسم الله الرحمن الرحیم“ در ابتدای سوره ها 113 بار تکرار شده است.چون این رقم به 19 قابل قسمت نیست وسیستم اعدادی قرآن آسمانی ساخته پروردگار باید کامل باشد یکصدوچهاردهمین آیه بسم الله را در سوره النمل که دوبسم الله دارد(آیه 27) (آیهافتتاحیه وآیه 30 )بنابراین قرآن مجید 114 بسم الله دارد. 16- همانطور که در بالااشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . هر گاه از سوره توبه شروعکرده آنرا سوره شماره یک وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همین ترتیب جلوبرویم ، ملاحظه می شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) که بسم اللهتکمیلی را دارد .از این نظم نتیجه می گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآنزمان پیامبر از لحاظ ترتیب سوره ها یکی است . 17- تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسمالله سوره النمل 342(18*19) میباشد. 18- قرآن مجید شامل اعداد بیشماری است .مثلاً : ما موسی را برای جهل شب احضار کردیم ،ما هفت آسمان را آفریدیم .شمار این اعداد درتمام قرآن 285(15*19) میباشد. 19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع کنیم ، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود . 20- حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییمحاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود. 21- یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید اینست که29سوره با حروف رمزی شروع میشود که معنی ظاهری ندارند ، این علامات در هیچ کتاب دیگریو در هیچ جایی دیده نمی شوند .این حروف در ابتدای سوره های قرآن بخش مهمی از طرحاعدادی اعجاز آمیز می باشد که بر عدد 19 بنا شده است.اولین نشانه این ارتباط اینستکه29 سوره از قرآن با این علامات شروع میشود.تعداد حروف الفبا دراین رموز14وتعدادخود رمزها نیز14میباشد.هرگاه تعدادسوره ها(29) وحروفالفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع کنیم ، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود. 22- خداوندتوانا بما یاد میدهدکه در هشت سوره وسوره های شماره( 10،12،13،15،26،27،28 ،31)دوآیه اول که با این رموز آغاز میشوند حاوی وحامل معجزه قرآن هستند،باید توجه داشت کهقرآن کلمه “ آیه “ را بمعنی معجزه بکار برده است . باید کلمه آیه دارای معانیمتعددی باشد که یکی از آنها معجزه است ونیز باید دانست که خود کلمه معجزه در هیچجای قرآن بکار برده نشده است.بدین جهت قرآن مناسب تفسیر نسلهای گوناگون بشریت استمثلاً نسلهای قبلی (پیش ازکشف اهمیت حروف رمزی قرآن )کلمه آیه رادر این هشت سوره،آیه نیم بیتی می پنداشتند ،ولی نسلهای بعدی که از اهمیت این رموزبا خبر شدند آیهرا به معنی معجزه تفسیر کرده اند. بکار بردن کلمات چند معنایی و مناسب برای همهنسلهای بشر در زمانهای گوناگون خود یکی از معجزات قران است. 23- سوره قاف که با حرفق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است. 24- سوره دیگری در قرآن“ حروفق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سورهشمارش نمائید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است. 25- بدینترتیب در مییابید که دو سوره قرآنی فوق الذکر (شماره 50 و 42 ) به اندازه همدیگر (57،57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره های قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود : “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآنمجید می نماید و 114 ق مذکور گواه 114 سوره های قرآن است. این احتساب اعداد آشکار وگویا ، مدلل می دارد که 114 سوره قرآن ، تمام قرآن را تشکیل می دهند و چیزی جز قرآننیستند. 26- آمار کامپیوتر نشان میدهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود

/ 0 نظر / 34 بازدید